Thaiadmin

IPv9

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

AVEMR

IPv9
« เมื่อ: 10 ตุลาคม 2008, 00:00:45 »
http://en.wikipedia.org/wiki/IPv9

IPv6 ยังไปไม่ถึงไหนเลย ลิงค์อ่านไปเจอ IPv9 อีกแล้ว ท่าทางวุ่นวายน่าดูเลย อนาคต

v9

Re: IPv9
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2008, 09:55:22 »
 IPv9: Dot destruction technology or phồng blows?
19:13' 15/07/2004 (GMT+7) 19:13 '15/07/2004 (GMT +7)
Các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung Quốc vừa đưa tin: Hội thảo Phát triển và Công nghiệp hoá mạng Internet 10 bit thế hệ mới, tổ chức hôm 25/6 tại Đại học Chiết Giang, đã loan báo rằng IPv9 - công nghệ Internet mới của Trung Quốcchính thức được áp dụng và đại chúng hoá trong các lĩnh vực thương mại và dân dụng. The media representative of China has news: Seminar on Development and Industrialization the Internet 10 bit new generation, who held 25 / 6 at Zhejiang University, says Taiwan has IPv9 - technology Internet Quocchinh of new knowledge is applied and democratization in the areas of commercial and civil.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết: Sau mười năm nghiên cứu và phát triển, công nghệ IPv9 của Trung Quốc sẽ được sử dụng trong các dự án với Hệ thống phòng thủ an ninh quốc gia, Mạng truyền hình số quốc gia, các chương trình thực nghiệm mạng IPv9 và nhiều tổ chức khác. The media said China: After ten years of research and development, technology IPv9 of China will be used in projects with systems with national security, network television number of countries, Programs work IPv9 network and many other organizations.

Dựa trên phương thức tính toán 10 bit (địa chỉ Internet hiện tại mới chỉ là 4 bit, và dùng công nghệ IPv4), IPv9 có giao thức địa chỉ, giao thức đuôi tên miền, giao thức chuyển tiếp cùng các quy định và chuẩn tên miền số của riêng nó, theo phát biểu của ông Tiết Kiện Bình - người sáng lập giao thức IPv9 và là chủ nhiệm của Nhóm Chuẩn Công nghệ Mạng 10 chữ số. Based on the method of calculating 10 bit (Internet addresses currently only 4 bit, and use technology IPv4), has IPv9 protocol addresses, protocols, domain name extension, protocol transition with the regulations and standards domain number of its own, according to express his Tiet Kien Binh - founder IPv9 protocols and is a director of Standard Group Technology Network 10 digits.
Cùng với khả năng tương thích với IPv4 và IPv6, IPv9 cũng có thể nhận ra những sự khác biệt trong việc phân giải địa chỉ giữa chúng và kiểm soát một cách an toàn. Along with their compatibility with IPv4 and IPv6, IPv9 can recognize the difference in the resolution addresses between them and control a safe way. Trong các thử nghiệm quy mô nhỏ tại các quận Tân Sơn và Trấn Kinh của Thượng Hải, công nghệ IPv9 đã chứng tỏ độ ổn định và an toàn cao. In the small-scale test at the Tan Son Tran and Economics in Shanghai, IPv9 technology has demonstrated high stability and high safety.

Công nghệ Internet thế hệ tương lai? Internet technology future generations?

Theo báo giới Trung Quốc, IPv9 bao gồm ba tập hợp máy chủ tên miền gốc (root domain name server) và hai tập hợp máy chủ kết nối cứng (hard-connect server). According to China's, including three IPv9 collection server domain root (root domain name server) and two collections servers connected hard (hard-connect servers). Hai tập hợp máy chủ phân giải tên miền, mỗi bộ có khả năng phân giải cho ba triệu người sử dụng và 50% yêu cầu phân giải của mạng IPv9 hoạt động song song với nhau. Two collections server resolution domain, each set is capable of resolution for three million users and 50% require resolution of the network IPv9 activities in parallel with each other. Các máy chủ phân giải tên miền số, các máy chủ phân giải tên miền tiếng Anh, các máy chủ phân giải tên miền tiếng Trung, máy chủ cấp phát chính địa chỉ IP, máy chủ DHCP, các bộ định tuyến (router) 1000M hỗ trợ cả IPv4/IPv9, router kênh truyền 1000M, máy chủ chuyển đổi địa chỉ IPv4/IPv9, các bộ truyền tín hiệu mạch tinh thể và router truyền ánh sáng dùng mạch tinh thể đều đã được áp dụng vào các dự án thực thi giao thức In IPv9 của Trung Quốc. The server resolution domain number, the server resolution English domain, the server resolution Chinese domain name, servers and allocate IP addresses, DHCP server, the router (the router) 1000M supports IPv4/IPv9, the router channels 1000M, the conversion IPv4/IPv9 address, the transmission of the signal circuit and the router can transmit light circuits used crystals have been applied to projects implemented In IPv9 protocols of China.

Cho tới nay, Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới hợp nhất các tên miền, địa chỉ IP và địa chỉ MAC vào các file text mười chữ số. Up to now, China is the only country in the world with the best domain name, address and IP address, MAC text files to ten digits. Trung Quốc và Mỹ hiện là hai nước duy nhất kiểm soát các máy chủ phân tích tên miền gốc, các máy chủ địa chỉ IP, các tên miền độc lập, các nguồn địa chỉ IP và địa chỉ MAC. China and the U.S. is currently the only two countries to control the server analyzes the original domain, the server IP addresses, domain names independent, the source IP address and MAC address. Shanghai Jiuyao Digital Network Co. Shanghai Co Jiuyao Digital Network. Ltd là hãng đã khởi tạo việc đại chúng hoá công nghệ IPv9 tại Trung Quốc. Ltd., employers have started to create the democratization of technology IPv9 in China. Công ty này sẽ cộng tác với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông như China Telecom, China Unicom, China Mobile và China Netcom để phổ biến công nghệ IPv9 được tốt hơn. The company will collaborate with providers of telecommunications services, such as China Telecom, China Unicom, China Mobile and China Netcom to disseminate technology IPv9 be better.

Như chúng ta đã biết, hiện chỉ có 13 máy chủ gốc tên miền cung cấp các địa chỉ cho hoạt động Internet và chúng chủ yếu được quản lý bởi các nước Mỹ, Nhật Bản và Anh, trong khi Trung Quốc không sở hữu được một máy chủ gốc tên miền nào. As we know, is only 13 root servers provide domain addresses for Internet activities and they are mainly managed by the United States, Japan and England, while China does not own a the original domain does. Sự thất thế này sẽ tiềm ẩn các vấn đề có thể xảy ra như độ an toàn của thông tin không được bảo đảm, tốc độ phân giải địa chỉ và luồng truyền tải của mạng Internet Trung Quốc khi thực hiện việc kiểm tra và truy vấn tên miền người dùng. That the world will be potential problems that may occur as the safety of information is not guaranteed, speed of resolution addresses and transmission flow of the Internet when China carried out the inspection and queries domain users. Nếu Trung Quốc có thể thiết lập các máy chủ gốc IPv9 của mình, chúng sẽ tạo nên một ảnh hưởng lớn rất quan trọng trong bảo mật thông tin của quốc gia đông dân nhất thế giới này. If China can set up servers IPv9 their original, they will create a very big influence in the important security information populous country in the world this.

Chuyện thật như đùa! Stories like that dua!
Máy chủ tên miền giao thức chuẩn IPv6 vẫn nằm trong tay các nước phát triển Host domain IPv6 protocol standard remains in the hands of developed countries

Đây quả là một tin "dựng tóc gáy" đối với các nhà quản trị hệ thống mạng Internet, những người chưa từng được nghe tới giao thức IPV9 như một chuẩn công nghệ mới đã được thiết lập. This is a message "of gay hair" for the system administrator the Internet, those who have not been listening to IPV9 protocol as a new technology standard has been set. Khái niệm IPv9 trước đây đã từng được nhắc đến duy nhất trong... The concept of IPv9 previously been mentioned in ... một câu chuyện ngày Cá Tháng Tư năm 1994, nhưng đây là lần đầu tiên nó được đề cập một cách nghiêm túc. a story on Ca April 1994, but this is the first time it is mentioned in a serious.

Trả lời báo giới phương Tây, IPv6 Task Force, một nhóm công nghệ chuẩn giao thức Internet của Anh được hình thành năm ngoái nhằm đẩy mạnh việc triển khai rộng rãi giao thức chuẩn IPv6, giao thức Internet thế hệ mới, đã thực sự tỏ ra "bối rối" trước những thông báo cực kỳ nghiêm túc của chính quyền Trung Quốc về chuẩn giao thức IPv9 trên các báo chí công nghệ mới đây. Answer Western World newspaper, IPv6 Task Force, a group of technology standard Internet protocols of England was formed last year to promote widely deployed standard protocols, IPv6, Internet protocols, new generation, is really to the "troubled" before the notification extremely seriously the Chinese government on standard protocols IPv9 newspapers on new technology here.

Các thông báo từ Trung Quốc trong tuần qua về việc triển khai áp dụng rộng rãi của giao thức Internet chưa từng được nhắc đến có tên IPv9 đã tạo ra một sự bối rối hoang mang và một nguy cơ xung đột mang tính quốc gia trong cộng đồng của những nhà quản trị hệ thống Internet. The notification from China in the past week on the implementation applies broadly of Internet protocols have not been asked to be named IPv9 has created an embarrassment wild and brought a risk of conflict the country in public of the contract management system Internet.

Ông Vint Cerf, phó chủ tịch cấp cao về chiến lược công nghệ của MCI (một hãng quản lý và cung cấp tên miền lớn tại Bắc Mỹ), và là một kiến trúc sư trưởng chủa mạng Internet hiện đại, đã bày tỏ sự hoang mang và không hiểu nổi của mình khi nghe về các thông tin IPv9 của Trung Quốc. Mr. Vint Cerf, vice president of advanced technology strategy of MCI (a carrier's management and provide greater domain in North America), and a principal architect chua modern Internet network, expressed wild and do not carry out their well-known to hear about the information IPv9 of China. Trong một e-mail gửi tới các nhân vật cao cấp trong cộng đồng Internet Trung Quốc, ông Vint Cerf đã hỏi: "Điều này có thể giải quyết vấn đề gì? Như tôi được biết, cơ quan phân bổ số Internet IANA [Internet Assigned Numbers Authority] đã không phân bổ cấu trúc chuẩn IPv9 cho bất kỳ ai. IPv9 không phải là một chuẩn Internet. Liệu các ngài có thể giải thích dự tính của công việc này? Tôi thực sự khó hiểu về sự viện dẫn tới các máy chủ gốc với khái niệm "kiểm soát". Tất cả cái gọi là file text mười chữ số là gì? Và ai đứng đằng sau Công ty Shanghai Jiuyao Digital Network?". In an e-mail sent to the animal advanced Internet community in China, Vint Cerf, he asked: "This can solve the problem? As I known, the agency allotted number of Internet IANA [Internet Assigned Numbers Authority] did not allocate the structure IPv9 standard for anyone. IPv9 is not a standard Internet. Will he be able to explain the work of this? I really difficult to understand about the hospital led to the with the original concept of "control". All the text files known as the ten-digit number is what? And who stands behind the company Shanghai Jiuyao Digital Network? ".

Phản ứng của phương Tây? Reaction of the Western?

Cùng một số tờ báo của Anh như The Register , tờ ElectricNews.Net (ENN) của Ireland đã đưa ra những quan điểm nghi ngờ và phê phán các dự án triển khai IPv9 của Trung Quốc. The same number of British newspapers like The Register, to ElectricNews.Net (ENN) of Ireland has taken the point of view suspect and critical projects implemented IPv9 of China. Dưới đây là một số thông tin được các tờ báo phương Tây viện dẫn từ chính những chuyên gia khoa học của Trung Quốc không đồng tình về giao thức mạng này: Here is some information the newspapers refer to Westerners from these scientific experts from China not agreed on this network protocols:

- Theo ENN, GS Hoá Lâm Kiện thuộc Trung tâm Thông tin Mạng Máy tính CNIC (Computer Network Information Center) của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã  mô tả IPv9 như một dự án nghiên cứu vẫn còn thiếu sự hỗ trợ và kiểm chứng thực tiễn. - According to ENN, Professor Lam Kien Hoa belong Information Center CNIC Network Computers (Computer Network Information Center) Academies of Science of China IPv9 described as a research project still lack the support and validate practices.

Ông Hoá Lâm Kiện cho biết: "CNIC giải thích IPv9 đã được đề xuất bởi ông Tiết Kiện Bình, giám đốc Viện Nghiên cứu Hoá chất nằm ở Thượng Hải. Hai năm trước, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã mời họ giới thiệu ý tưởng của mình về IPv9. Theo hiểu biết của tôi, đề xuất của họ bao gồm hai quan điểm chính: Thứ nhất là IPv9, thứ nhì là các tên miền số - Digital Domain Names". Mr Kien Hoa Lam said: "CNIC explains IPv9 has been proposed by Mr. Tiet Kien Binh, director of Institute for Chemical Research, located in Shanghai. Two years ago, Academies of Science China (CAS) has invited they introduced their ideas about IPv9. According to my understanding, their proposal includes two of the main points: First is IPv9, the second is the number of domain names - Digital Domain Names ".

"Với IPv9, họ cho rằng không gian địa chỉ của chuẩn giao thức IPv6 (dài 128bit) là không đủ cho việc sử dụng trong tương lai, và họ đã mở rộng các địa chỉ IP này ra thành 256 bit. Tôi không nghĩ rằng các giao thức của của IPv9 có nhiều khác biệt so với của IPv6, ngoại trừ phần địa chỉ IP dài hơn. Hầu hết tất cả những người đang làm việc trong các mạng tại CAS đều không đồng tình với quan điểm của họ, vì không có bằng chứng nào cho thấy các địa chỉ IPv6 không đủ không gian để sử dụng, và việc sử dụng các địa chỉ nguồn và địa chỉ đích dài 256 bit sẽ làm tăng dung lượng tổng thể của một gói dữ liệu IP lên. Và khi giao tiếp với các mạng dùng giao thức IPv4/IPv6, đều cần phải cài đặt các thiết bị như NAT-PT [Network Address Translation] (thiết bị chuyển đổi địa chỉ mạng). Đây sẽ là nút cổ chai làm tắc nghẽn các liên kết tương hỗ dung lượng lớn trong tương lai giữa IPv9 với mạng Internet toàn cầu IPv4 và IPv6". "With IPv9, they said that the address space of standard protocols, IPv6 (long 128bit) is not sufficient for future use, and they have expanded the IP address into the 256 bit. I do not think the protocols of IPv9 have many differences compared with the IPv6, except share IP addresses longer. Almost all those who are working in the network at CAS were not agreed with their views, not because have evidence showing that the IPv6 address is not enough space to use, and the use of source address and destination address 256 bit longer will increase the total capacity of a packet of data over IP. And when communicate with the network used IPv4/IPv6 protocol, all need to install devices such as NAT-PT [Network Address Translation] (devices to convert the network address). This will be the bottle neck as the blockage of contact interrelationship of large capacity in the future between IPv9 with the Internet global IPv4 and IPv6. "

Ông Hoá Lâm Kiện còn cho biết thêm rằng IPv9 không hề quen thuộc với các chuyên gia mạng của Đại học Phú Đơn ở Thượng Hải, họ "không hề biết gì về việc triển khai mạng IPv9 ở Thượng Hải" trái ngược với những thông tin mà cơ quan thông tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin. Mr Kien Hoa Lam also said that he IPv9 not familiar with the network specialist of the University of Don Phu in Shanghai, they "could not know anything about the implementation IPv9 network in Shanghai" left opposed to the information that agency information Tan Hoa commune's visit to China.

- Chuyên gia Tim Chown của Đại học Southampton (Anh), một cố vấn công nghệ cho cơ quan IPv6 Task Force ở Anh, đã trả lời tờ El Reg : "Sự đồng nhất hiện nay có vẻ là một nhà nghiên cứu hoặc một nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm việc nâng cấp và triển khai chuẩn IPv6 với các địa chỉ IP dài 256 bit, nhưng chưa mang lại nhiều kết quả và sự chú ý. Rất khó có thể nói về mức độ nghiêm túc của kế hoạch này, hay liệu nó hoàn toàn chỉ là một sự cải tiến không có điểm phát triển khởi đầu, giống như cách mà giao thức lố bịch IPv8 của Jim Fleming được hình thành. Có một số ý tưởng đáng xem xét đằng sau IPv9, nhưng IPv6 là hệ thống hiện đã được chuẩn hoá và đang được triển khai rộng rãi". - Specialization and Tim Chown of the University of Southampton (England), a technology adviser to the IPv6 Task Force in the UK, has to answer to El Reg: "The most current contract seems to be a researcher or a group researchers are testing the upgrade and deploy IPv6 standard with the IP addresses 256 bit long, but have not brought results and more attention. It is very difficult to talk about the serious extent of the plan, or whether it's all just an improvement there is no development started, like how the protocols of the comic IPv8 Jim Fleming is formed. There are a few ideas worth considering IPv9 behind, but he is IPv6 system has now been standardized and are being implemented widely ".

Thực tế còn ở phía trước Reality is in front

Giữa hai luồng thông tin, hiện chưa thể khẳng định hay bác bỏ những hiệu quả và tính khả thi của dự án IPv9 mà Trung Quốc đang triển khai. Between the two flow of information, is not currently able to affirm or reject the effectiveness and feasibility of the project IPv9 that China is being implemented. Tuy vậy, có một thực tế là chuẩn giao thức Internet IPv6 đã và đang được sử dụng rộng rãi, cũng như nền tảng IPv4 vẫn đang là xương sống của hệ thống Internet toàn cầu. However, a fact that the standard Internet protocol IPv6 has been widely used, as well as IPv4 platforms is still a spine of the system of global Internet. Việc bị lệ thuộc vào các máy chủ gốc phân giải tên miền Internet đặt tại các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Anh là một thực tế mà không chỉ Trung Quốc mà còn rất nhiều quốc gia khác cần xem xét đúng mức. To be dependent on the root servers resolution Internet domain located in developed countries like the U.S., Japan, England, is a reality that not only China but also many other countries need to review properly.

Tuy nhiên, nếu muốn trở thành một giải pháp khả thi, IPv9 buộc phải tương thích với hai chuẩn giao thức đang phổ biến của mạng Internet này, nếu không muốn bị cô lập như một chuẩn nội địa , chỉ lưu hành trong một quốc gia. However, if you want to become a feasible solution, IPv9 are compatible with both standard protocols are popular in this Internet network, if you do not want to be isolated as a domestic standard, circulated only in one country . Các yếu tố phức tạp khi triển khai, chẳng hạn như phải có các thiết bị chuyển đổi địa chỉ mạng NAT-PT và dung lượng gói tin lưu chuyển trên mạng sẽ tăng thêm 256 bit (128 bit ở địa chỉ IP nguồn, 128 bit ở địa chỉ IP đích của gói tin) cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tính khả thi của IPv9. Other factors complicated when deployed, such as must have the equipment to convert the network address NAT-PT and space saving packet switch network will increase by 256 bit (128-bit IP address at the source, 128 bit at the destination IP address of the packet) will not affect the small feasibility of IPv9.

Bình Minh (Tổng hợp từ China Tech News, People's Daily, The Inquirer, ENN) Binh Minh (General from China Tech News, People's Daily, The Inquirer, ENN)
 
Credit from http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=http://www.vietnamnet.com.vn/cntt/thegioiso/2004/07/176518/&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dipv9%26start%3D100%26hl%3Den%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26pwst%3D1

ออฟไลน์ แฮมเตอร์

 • ****
 • 76
 • 0
 • เพศ: ชาย
  • http://www.realcybertech.com
Re: IPv9
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2008, 09:18:23 »
แม่เจ้า   ใครช่วยกด ตัวหนอนแปลเป็นไทยให้หน่อยก้าบ อยากอ่านอ่ะ ;D
<b>กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย ขอระงับการใช้ลายเซ็นต์รูปภาพ
อนุญาตให้ใช้ได้เพียง ลายเซ็นต์ที่เป็นข้อความ
จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือ จากสมาชิกทุกๆ ท่าน
ในนาม กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย</b>

ออฟไลน์ DisableAccount

 • *****
 • 3,690
 • 53
 • อยู่ด้วยความพอดี
  • my twitter
Re: IPv9
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2008, 12:21:54 »
In 2004, a Chinese project called IPv9 was briefly mentioned in the press as a possible competitor to IPv6. The proposal had no affiliation with or support by any international standards body, and appears to have gained no traction even within China.[5]

A humoristic Request for Comments that made an IPv9 protocol center of its storyline was published on April 1, 1994 by the IETF.[6] It was intended as an April Fool's Day joke.

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
----------------เดี๋ยวสิ..แล้ว version 5 ล่ะ ?
อุ้ย..นึกว่าลืมไปแล้ว..กะจะชิ่งซะหน่อย แหะๆๆ .. โอเค้ ..แนะนำซักหน่อยนึงนะคะ.. Internet Protocol version 5 เป็น stream protocol มีชื่อทางการคือ ST-2 ค่ะ ST-2 เป็น experimental internet stream protocol ที่ทำงานเป็น connection-oriented ในระดับ network layer สนับสนุน QoS ได้ระดับนึงค่ะ ตอนนี้พัฒนาเป็น ST-2 plus แล้ว ... ไหนๆ ก็พูดถึง IPv5 แล้วก็เอาให้ครบทุก v ละกันมี IP อีกหลาย v ยังกะตระกูลไอ้มดแดง-มดเอ็กซ์ เลย อันที่จริง IPv6 ไม่ได้เป็น IP version number สุดท้ายหรอก ตอนนี้มี IPv7 ชื่อทางการคือ TP/IX หรือ CATNIP ค่ะ แล้วก็มี IPv8 ชื่อ Paul's Internet Protocol (PIP) และ IPv9 เป็นตัวสุดท้ายชื่อ TUBA - TCP and UDP with Bigger Address .. ทั้งสามตัวนี้ออกเป็น RFC ก่อน IPv6 แต่มี version number สูงกว่า..แปลกๆ เนาะ เก่ากว่า IPv6 แต่เป็น version สูงกว่า..รายละเอียดแต่ละตัวถ้าสนใจลองหาดูใน references ข้างล่างนะคะ.. เอาล่ะค่ะ ไปจริงๆ แล้ว จะไปหาเครื่องดื่มประจำภาคฯ ซะหน่อยล่ะค่ะ (ใครยังไม่รู้ ลองถาม momotaro ดูนะคะ) .. บ๊าย บาย.. *^^*
http://kitty.in.th/index.php?room=article&id=68

AVEMR

Re: IPv9
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2008, 15:44:58 »
IPv9 จริงๆเป็นเรื่องที่ทีมITTFที่เซ็ตโปรโตคอลล้อเล่น ออกมาในวันที่ 1 เมษายน

ต่อมา ประเทศจีนได้กำหนดโปรโตคอลไอพีของตัวเองให้แตกต่างจากชาวบ้าน โดยเรื่องทางการเมือง โดยรวมสภาพกำหนดทางภูมิศาสตร์ลงในไอพีด้วย และสามารถเซ็ตมือถือเป็นเซิร์ฟเว่อร์ด้วย

แต่ทางทีมของสหรัฐไม่ยอมรับโปรโตคอลนี้เพราะไม่เข้ากับมาตราฐานเลยตีตกไปในปี 2004

แต่เชื่อว่าทางจีนมีการใช้อยู่อย่างลับๆ และเผยแพร่ในหมู่ประเทศนิยมจีน อย่างเวียตนาม

เห็นว่าขาดในเรื่องIPsec ที่รักษาความปลอดภัยด้อยอยู่ จำนวนบิตคือ 256บิต โดยรวม dns เข้าไว้ในตัว

รายละเอียดต่างๆได้จากกูเกิ้ล ส่วนมากเป็นภาษาจีนส่วนใหญ่ ใช้กุเกิ้ลแปล อาจผิดพลาดบ้าง

มีบางเว็บที่เสิร์จเจอ แต่ลิงค์ไปแล้ว ปฏิเสธการเข้าถึงอยู่ โดยเฉพาะรายละเอียดโปรโตคอลไม่เปิดเผย

เชื่อว่าเป็นความลับทางการทหารของจีน

ทั้งหมดนี้ได้จากการพยายามรวบรวมอ่านจากในกูเกิ้ล 30000 กว่าเว็บครับ

ออฟไลน์ ColVIpTeCh

 • Union Relationship Leader
 • *****
 • 7,407
 • 169
 • เพศ: ชาย
 • ท่านพอใจเรายินดี ผิดพลาดสิ่งใดขออภัย จากใจจริง ^_^
  • กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย - ColVlpTeCh
Re: IPv9
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2008, 23:18:04 »
สรุปก็คือ นี่น่าจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงของ IPV9 ครับ เพราะเกิดการพูดคุยกันในวันโกหกมากกว่าครับ (1 เมษายน ค.ศ.1994) น่ะครับ

ส่วนถ้าข้อมูลมีส่วนจริง และจีนทำให้ทั่วโลกยอมรับมาตรฐานที่เขาพัฒนาขึ้นได้ ก็อาจมีการพัฒนาต่อและกำหนดให้เป็นความจริงได้เช่นกันครับ
- ขออภัย หากมิได้ตอบข้อความส่วนตัว
- ขอความร่วมมือและโปรดใช้ Thank You ในทุกๆ ข้อความที่ท่านต้องการขอบคุณ
^
^
งด SPAM mail ทุกชนิด - protect@mict.mail.go.th
^

AVEMR

Re: IPv9
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2008, 23:28:15 »
มันมีสองส่วนคือ เดิมพูดกันเล่นๆมาก่อน แต่จีนได้พัฒนาโปรโตคอล 256บิทขึ้น แล้วตั้งชื่อเป็นIPv9

แต่จริงๆIPv6 ก็เหลือเฟือเพียงพอเท่าเม็ดทรายแล้ว

ส่วนของการพัฒนาจะเป็นเรื่องการระบุตัวตน ที่อยู่ และความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงการใช้ในอุปกรณ์เช่นพวกมือถือ

แต่จริงๆ ประเทศจีนมีขนาดใหญ่มาก และ แทบไม่ต้องง้อสหรัฐเลย จึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยี่ต่างๆของตนเอง

เช่นด้านอวกาศ ด้านอินเตอร์เน็ต แม้แต่ดีวิดี ก็พยายามออกมาตราฐานของตนเอง

ด้วยความที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลก และความแข็งแกร่งทางการเงิน แม้แต่ยาฮู กูเกิ้ลต้องยอมแบนเนื้อหาบางส่วนตามจีนสั่ง

คิดว่าจีนคงใช้เป็นมาตราฐานภายในมากกว่าเปิดให้ใช้ทั่วโลก เพราะไม่มีส่วนใดของโปรโตคอลเจอในกูเกิ้ลเลย

ออฟไลน์ ColVIpTeCh

 • Union Relationship Leader
 • *****
 • 7,407
 • 169
 • เพศ: ชาย
 • ท่านพอใจเรายินดี ผิดพลาดสิ่งใดขออภัย จากใจจริง ^_^
  • กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย - ColVlpTeCh
Re: IPv9
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2008, 23:33:23 »
คิดว่าจีนคงใช้เป็นมาตราฐานภายในมากกว่าเปิดให้ใช้ทั่วโลก เพราะไม่มีส่วนใดของโปรโตคอลเจอในกูเกิ้ลเลย
ผมเห็นด้วยกับรายละเอียดในส่วนนี้ครับ เพราะข้อมูลบางอย่างของจีน มีปิดบังไว้อีกเยอะครับ

หากสหรัฐแผ่วไป และยุโรปถดถอยนี่ จีนมีสิทธิก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลกได้เช่นกันครับ
- ขออภัย หากมิได้ตอบข้อความส่วนตัว
- ขอความร่วมมือและโปรดใช้ Thank You ในทุกๆ ข้อความที่ท่านต้องการขอบคุณ
^
^
งด SPAM mail ทุกชนิด - protect@mict.mail.go.th
^

nopf16

Re: IPv9
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2009, 19:25:02 »
หากสหรัฐแผ่วไป และยุโรปถดถอยนี่ จีนมีสิทธิก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลกได้เช่นกันครับ

ผมคิดเหมือนพี่ครับ พี่จีนเค้าใหญ่จิง 

nostada

Re: IPv9
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2009, 09:55:11 »
ดูแล้วปวดตึ๊บ โอ๊ย เทคโนโลยี >:D