Thaiadmin

[ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


[ THE SEEDBOX .ASIA ] - Asean's Fastest!

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2


ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php


วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai


Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/New servers added! Offers starts 1st November 2016.
Applies to new customers and existing customers.
For all existing customers, the SB-465GB will be automatically upgrade to SB-930GB and the current SB-930GB will be upgrade to 1860GB. By the way, the SB-465GB will no longer available. Please backup your data before GMT+7 10.00PM of 31st October 2016


โปรโมชั่นเริ่มที่ 1 พฤศจิกายน 2016 เเละเเจ้งเพิ่มเซิฟเวอร์ใหม่! เร็วขึ้น เเรงขึ้น
สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดใน SB-465GB จะได้อัพเกรดโดยอัตโนมัติให้เป็น SB-930GB และลูกค้า SB-930GB ปัจจุบันจะถูกอัพเกรดเป็น SB-1860GB เเละจะยกเลิกเเพคเกจ SB-465GB โปรดสำรองข้อมูลของคุณก่อน GMT+7 เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2016


Máy chủ mới được thêm vào! Cung cấp bắt đầu ngày 1 tháng 2016.
Áp dụng cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
Cho tất cả các khách hàng, SB-465 gb sẽ được tự động nâng cấp để sb-930 gb và hiện tại sb-930 gb sẽ được nâng cấp lên 1860 GB. Nhân tiện, SB-465 gb sẽ không còn có sẵn. Làm ơn đi sao lưu dữ liệu của bạn trước khi múi giờ gmt+ 7 10.00 h của ngày 31 tháng mười 2016


新服务器添加了! 优惠于2016. 年十一月1日开始.
适用于新客户和现有的客户.
对于所有现有的客户, sb-465 gb将自动升级至sb-930 gb和目前的sb-930 gb将升级至1860 gb. 顺便说一下, sb-465 gb不会再用了. 请在31年十月31日下午10.00时10.00分钟后, 备份你的数据.


新しいサーバを追加! 提供開始1回11月2016. 日
新規のお客様に適用されます. 既存のお客様と.
全てのお客様のために, 既存のsb-465 gbは自動的にアップグレードsb-930 gbと現在のsb-930 gbは1860 gbにアップグレード. ところで, sb-465 gbは使用できなくなりました. 頼む前にデータをバックアップgmt+ 7の午後10.00時31回10月2016日


새로운 서버 추가! 시작을 제공합니다 1 일부터 11월 2016. 일
새로운 고객에 적용됩니다. 기존의 고객과.
존재하는 모든 고객을 위해, SB-465 GB이 자동으로 업그레이드 SB-930 GB와 현재 SB-930 GB로 업그레이드될 것입니다... 1860 GB 길에 의해, SB-465 GB면 더 이상 사용할 수 있습니다. 제발 너희의 데이터를 백업을 생중계되기 전에는 7 시부터 오후 10.00 시까지의 31 st 10월 2016 일


Новые сервера добавил! Предлагает начинается с 1-го ноября 2016. года
Распространяется на новых клиентов и существующих клиентов.
Для всех существующих клиентов, sb-465 ГБ будет автоматически обновление до sb-930 ГБ и нынешний sb-930 ГБ будет обновление до 1860 ГБ. Кстати, sb-465 gb больше не будут в наличии. Пожалуйста, резервное копирование данных до gmt+ 7 10.00 вечера 31-го октября 2016 года


สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/New servers added! Offers starts 1st November 2016.
Applies to new customers and existing customers.
For all existing customers, the SB-465GB will be automatically upgrade to SB-930GB and the current SB-930GB will be upgrade to 1860GB. By the way, the SB-465GB will no longer available. Please backup your data before GMT+7 10.00PM of 31st October 2016


โปรโมชั่นเริ่มที่ 1 พฤศจิกายน 2016 เเละเเจ้งเพิ่มเซิฟเวอร์ใหม่! เร็วขึ้น เเรงขึ้น
สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดใน SB-465GB จะได้อัพเกรดโดยอัตโนมัติให้เป็น SB-930GB และลูกค้า SB-930GB ปัจจุบันจะถูกอัพเกรดเป็น SB-1860GB เเละจะยกเลิกเเพคเกจ SB-465GB โปรดสำรองข้อมูลของคุณก่อน GMT+7 เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2016


Máy chủ mới được thêm vào! Cung cấp bắt đầu ngày 1 tháng 2016.
Áp dụng cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
Cho tất cả các khách hàng, SB-465 gb sẽ được tự động nâng cấp để sb-930 gb và hiện tại sb-930 gb sẽ được nâng cấp lên 1860 GB. Nhân tiện, SB-465 gb sẽ không còn có sẵn. Làm ơn đi sao lưu dữ liệu của bạn trước khi múi giờ gmt+ 7 10.00 h của ngày 31 tháng mười 2016


新服务器添加了! 优惠于2016. 年十一月1日开始.
适用于新客户和现有的客户.
对于所有现有的客户, sb-465 gb将自动升级至sb-930 gb和目前的sb-930 gb将升级至1860 gb. 顺便说一下, sb-465 gb不会再用了. 请在31年十月31日下午10.00时10.00分钟后, 备份你的数据.


新しいサーバを追加! 提供開始1回11月2016. 日
新規のお客様に適用されます. 既存のお客様と.
全てのお客様のために, 既存のsb-465 gbは自動的にアップグレードsb-930 gbと現在のsb-930 gbは1860 gbにアップグレード. ところで, sb-465 gbは使用できなくなりました. 頼む前にデータをバックアップgmt+ 7の午後10.00時31回10月2016日


새로운 서버 추가! 시작을 제공합니다 1 일부터 11월 2016. 일
새로운 고객에 적용됩니다. 기존의 고객과.
존재하는 모든 고객을 위해, SB-465 GB이 자동으로 업그레이드 SB-930 GB와 현재 SB-930 GB로 업그레이드될 것입니다... 1860 GB 길에 의해, SB-465 GB면 더 이상 사용할 수 있습니다. 제발 너희의 데이터를 백업을 생중계되기 전에는 7 시부터 오후 10.00 시까지의 31 st 10월 2016 일


Новые сервера добавил! Предлагает начинается с 1-го ноября 2016. года
Распространяется на новых клиентов и существующих клиентов.
Для всех существующих клиентов, sb-465 ГБ будет автоматически обновление до sb-930 ГБ и нынешний sb-930 ГБ будет обновление до 1860 ГБ. Кстати, sb-465 gb больше не будут в наличии. Пожалуйста, резервное копирование данных до gmt+ 7 10.00 вечера 31-го октября 2016 года


สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1¤cy=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

โปรโมชั่นเริ่มที่ 1 พฤศจิกายน 2016 เเละเเจ้งเพิ่มเซิฟเวอร์ใหม่! เร็วขึ้น เเรงขึ้น
สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดใน SB-465GB จะได้อัพเกรดโดยอัตโนมัติให้เป็น SB-930GB และลูกค้า SB-930GB ปัจจุบันจะถูกอัพเกรดเป็น SB-1860GB เเละจะยกเลิกเเพคเกจ SB-465GB โปรดสำรองข้อมูลของคุณก่อน GMT+7 เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2016

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2


ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php


วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai


Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/


สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

@theSeedbox

facebook.com/theSeedbox.Asiaสมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Server's Speed-Testing Period
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/481770985347302/[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - (24/04/2016) ruTorrent leeching&seeding test with bitDED's torrent files.
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484039325120468/[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Peerflix Video Streaming Testing
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/484240868433647/[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - Seeding results
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/485682941622773/[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - BitTorrent Sync with your mobiles
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/487311614793239/[CLICK FOR VIDEO] The Seedbox .Asia - VLC Steaming with THE SEEDBOX .ASIA
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/videos/488195134704887/The Seedbox .Asia - Gey Sync Here's : https://theSeedbox.asia
The Seedbox .Asia - 1Gb/s Speed Traffic@theSeedbox

facebook.com/theSeedbox.Asia

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/cart.php?gid=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/knowledgebase.php?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

ความเร็วโหลดบิทนอกของลูกค้า

 

[ THE SEEDBOX .ASIA ] - Asean's Fastest!

Data Center Tour


[ THE SEEDBOX .ASIA ] - Asean's Fastest!

[ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว

[ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว

สมัครแพคเกจ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/ca...d=1&currency=2

ประกาศจากทางเว็บ :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/announcements.php

วิธีใช้งาน/คำถาม (ภาษาไทย) :
https://www.theseedbox.asia/whmcs/kn...?language=thai

Facebook :
https://www.facebook.com/theseedbox.asia/

Re: [ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว

แวะดันหน่อย

แวะดันหน่อย

[ THE SEEDBOX .ASIA ] - โคโลบิทต่างประเทศ-ในประเทศ ไม่จำกัดความเร็ว